5ο διαδικτυακό σεμινάριο για αθλητές και προπονητές, με θέμα «Υγεία και διατροφή»

Την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 στις 19.30 θα πραγματοποιηθεί το 5ο διαδικτυακό σεμινάριο για αθλητές και προπονητές, με θέμα «Υγεία και διατροφή».


Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα teams Microsoft


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUyZmMxNDEtNDAyNy00NTczLThjNDUtYzFiYTYyNmMxNWQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d

Featured Posts
Recent Posts